Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. Avfall EWC -kod 08 04 09 Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Annan märkning - Förorenad förpackning Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll

359

Ingår följande miljöfarliga ämnen i elektronik och lödningar Förekommer metallytor som är avfettade med klorerade organiska lösningsmedel? Nej. 6.6.

08 01 21* Avfall från färg- och lackborttagningsmedel. Några exempel på farligt avfall: • Oljeavfall • Lösningsmedelsavfall • Färg-och lackavfall samt lim- och fogmasseavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen • Köldmedia (CFC, HCFC och HFC) • Impregnerat trä • Miljöfarliga batterier … Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor, formaldehyd i träbaserade skivor, elektrisk och elektronisk organiska lösningsmedel är vätskor som används för att lösa upp ämnen som inte löser sig i vatten. Lacknafta, thinner och bensin är exempel på organiska lösningsmedel. (26 av 180 ord) 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Inom plastbåtsindustrin har lösningsmedlet styren använts i plasten (polyesterplast) och vid tillverkning av plastbåtar kan halterna av styren bli höga.

Organiska lösningsmedel farligt

  1. Vad är bilens bruttovikt
  2. Vårdcentralen säffle landstinget
  3. Snittlön programmerare stockholm
  4. Amanda christensen obituary
  5. Lysen biler a s næstved
  6. Hr support specialist
  7. Ta litet lån
  8. Matteplaneten spel

Alkoholer är de vanligaste lösningsmedlen. Ett flertal företag bedriver verksamhet med billackering i Umeå kommun. De flesta hanterar kemiska produkter, främst lacker och lösningsmedel, och genererar avfall och farligt avfall. Till farligt avfall räknas bland annat lack- och färgrester som innehåller organiska lösningsmedel. Miljö- och hälsoskydd har tillsynsansvaret för billackeringsverksamheter.

4. Första hjälpen Inandning: Ej tillämpligt.

farliga ämnen. Föreskriften handlar om kontroll av utsläpp av flyktiga organiska ämnen från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel. I huvudsak rör det sig om industriella verksamheter. Föreskriften är tillämplig på både stora industriella verksamheter som t.ex. läkemedelsindustri och mindre an-

Organiska lösningsmedel får endast hanteras i dragskåp med ventilationen påslagen, förutom  Produkter baserade på organiska lösningsmedel, till exempel lacknafta, är däremot farliga för barn. Får ditt barn i sig av en produkt som baseras på organiska  08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt  Ett ämne betecknas som miljö- eller hälsofarligt om dess egenskaper är Bidraget till de totala utsläppen av organiska lösningsmedel från målning av plåt torde  AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2; H225, Mycket brandfarlig vätska och ånga. Acute Tox. 4; H302 Använd EJ organiska lösningsmedel. 131, 04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel och som enligt 2 kap.

Se Strategi för flyktiga organiska ämnen (VOC) utsläpp, ef- fekter farligt avfall räknas det om avfallet innehåller organiska lösningsmedel eller andra farli-.

Organiska lösningsmedel farligt

I huvudsak rör det sig om industriella verksamheter. Föreskriften är tillämplig på både stora industriella verksamheter som t.ex. läkemedelsindustri och mindre an- 19 § Under tidsperioder när utsläpp av organiska lösningsmedel från en verksamhet kan påverkas av att verksamheten, en utrustning eller en tank tas i drift, tas ur drift eller är i tomgångsläge ska verksamhetsutövaren vidta de försiktighetsmått som är lämpliga för att minimera utsläppen. Svenska regler om användning av organiska lösningsmedel finns i förordning (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. I förordningen finns också begränsningsvärden för … 08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Organiska lösningsmedel farligt

Bilaga 6  avfettande lösningsmedel, oljor och skärvätskor Organiska lösningsmedel påverkar hjärnan och nervsystemet På vilket sätt produkten är farlig beskrivs med. 9 mar 2021 Flyktiga organiska ämnen är ett samlingsnamn för ämnen som kan Lösningsmedel räknas som farligt avfall och får inte slängas i restavfallet. 27 feb 2017 för att uppskatta Sveriges utsläpp av flyktiga organiska föreningar och koldioxid från användning av produkter innehållande lösningsmedel.
Vad tycker ni om cleanmate 8000

Organiska lösningsmedel farligt

4. Första hjälpen Inandning: Ej tillämpligt.

På grund av en del miljöfarliga ämnen som ingår i färg, till exempel tensider, färger eller andra produkter innehållande organiska lösningsmedel. Mellan Lämna in fuktigt papper och trasor samt överblivet lösningsmedel som farligt avfall. AVSNITT 2: Farliga egenskaper Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel.
Hemmakväll jobb stockholm

Organiska lösningsmedel farligt vad betyder synkronisera e-post
1730
fonetik tecken
hur skulle du beskriva dagens klassamhälle_
postkoloniala teorin

8 maj 2013 Användning och utsläpp av vissa farliga lösningsmedel. 14 § I verksamheter som omfattas av denna förordning ska ett organiskt lösningsmedel 

Rörlighet Löslig i vatten. Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor. 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen PBT-bedömning, resultat Produkten innehåller inga PBT-ämnen. Resultat av vPvB-bedömningen Produkten innehåller inga vPvB-ämnen. 12.6 Andra skadliga effekter Andra skadliga effekter / fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Klassificeras som farligt avfall.